Algemene- en Leveringsvoorwaarden Mulder Interieurontwerp
betreffende vloerenaanbod op winkel.mulder-interieurontwerp.nl

PDF downloaden
Modelformulier herroeping

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND OF EEN OVEREENKOMST GESLOTEN BUITEN DE VERKOOPRUIMTE
ARTIKEL 5. | AFBAKENING VAN DE OVEREENKOMST, PRIJSWIJZIGINGEN EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 6. | INMETEN
ARTIKEL 7. | TOLERANTIES
ARTIKEL 8. | DERDEN 
ARTIKEL 9. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN
ARTIKEL 10. | TERMIJNEN
ARTIKEL 11. | LEVERING VAN PRODUCTEN
ARTIKEL 12. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
ARTIKEL 13. | ONDERZOEK EN KLACHTEN
ARTIKEL 14. | GARANTIE EN CONFORMITEIT
ARTIKEL 15. | OVERMACHT
ARTIKEL 16. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
ARTIKEL 17. | PRIJZEN, KOSTEN & BETALINGEN
ARTIKEL 18. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
ARTIKEL 19. | ALGEMEEN KLACHTBELEID
ARTIKEL 20. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
ARTIKEL 21. | SLOTBEPALINGEN 

 

 

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 

Mulder Interieurontwerp: gevestigd aan de Corridor 14J te Breukelen, ingeschreven in het handelsregister onder KVK nummer 72604298

Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Mulder Interieurontwerp een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

Consument: een wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Partijen: Mulder Interieurontwerp en de wederpartij gezamenlijk.

Overeenkomst: iedere tussen Mulder Interieurontwerp en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Mulder Interieurontwerp zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten en/of het verrichten van werkzaamheden.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Mulder Interieurontwerp en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Mulder Interieurontwerp en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien daarbij door Mulder Interieurontwerp geen georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument een offerte opvraagt en/of voorafgaand inmeetwerkzaamheden door of namens Mulder Interieurontwerp laat verrichten en naar aanleiding daarvan een overeenkomst met Mulder Interieurontwerp sluit, óf in geval één van de medewerkers van Mulder Interieurontwerp met stalen en/of borden de producten toonbaar heeft gemaakt tijdens een bezoek aan huis.

Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomst: een overeenkomst die met een consument gesloten wordt anders dan in de verkoopruimte van de ondernemer, zoals bedoeld in

artikel 6:230g lid 1f BW, zoals bijvoorbeeld bij consumenten thuis, op beurzen of op straat;

Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Mulder Interieurontwerp aan de wederpartij te leveren zaken, ongeacht of deze los worden verkocht dan wel in verband met de uitvoering van werkzaamheden door of namens Mulder Interieurontwerp worden gelegd of anderszins worden verwerkt. Onder ‘producten’ kunnen, niet-limitatief bedoeld, begrepen zijn, laminaat, parket en PVC-vloeren, alsook hulpmiddelen, gereedschappen en toebehoren, zoals ondervloeren en plinten.

Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Mulder Interieurontwerp uit te voeren werkzaamheden, zoals het aanleggen van vloeren.

Webwinkel/website: winkel.mulder-interieurontwerp.nl

Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mulder Interieurontwerp en iedere tot stand gekomen overeenkomst betreffende het leveren van laminaat, parket en PVC-vloeren, alsook hulpmiddelen, gereedschappen en toebehoren, zoals ondervloeren en plinten. Daarnaast vallen alle in het kader van de overeenkomst door of namens Mulder Interieurontwerp uit te voeren werkzaamheden, zoals het aanleggen van vloeren, ook onder deze algemene voorwaarden.

b. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Mulder Interieurontwerp worden betrokken.

c. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop-, leverings- of andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

d. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

e. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 

a. Elk aanbod van Mulder Interieurontwerp (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend. Mulder Interieurontwerp kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog herroepen. Indien in zodanig geval, bijvoorbeeld in het kader van een webwinkelbestelling, reeds betaling door de wederpartij heeft plaatsgevonden, zal Mulder Interieurontwerp zorgdragen voor terugbetaling uiterlijk veertien werkdagen na de herroeping.

b. Indien een aanbod van Mulder Interieurontwerp is gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens, staat de wederpartij in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte gegevens. De wederpartij draagt de schade voor een eventuele onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot die gegevens.

c. Kennelijke fouten en vergissingen van Mulder Interieurontwerp, binden Mulder Interieurontwerp niet.

d. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Mulder Interieurontwerp, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mulder Interieurontwerp anders aangeeft.

e. In geval de overeenkomst middels de webwinkel wordt gesloten, zal Mulder Interieurontwerp de totstandkoming van de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail aan de wederpartij bevestigen.

f. Indien de wederpartij de overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND OF EEN OVEREENKOMST GESLOTEN BUITEN DE VERKOOPRUIMTE

1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de consument een overeenkomst op afstand of een overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte tot 14 dagen nadat producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen ontbinden.

Indien er sprake is van een overeenkomst betreffende aanlegwerkzaamheden kan Mulder Interieurontwerp wel annuleringskosten in rekening brengen. Annuleringskosten zullen volgens onderstaand model berekend worden;
a. U kunt de overeenkomst binnen 48 uur na het versturen van de orderbevestiging kosteloos annuleren. Indien er sprake is van koop op afstand of een overeenkomst gesloten buiten de winkelruimte geldt een bedenktijd van 14 dagen na aanvaarding van het aanbod, in plaats van bovenstaande 48 uur.
b. Bij annulering na die periode brengt Mulder Interieurontwerp 30% van de in de overeengekomen totaalprijs in rekening.
c. Bij annulering binnen 4 weken voor de overeengekomen datum van het begin van de werkzaamheden brengt Mulder Interieurontwerp 50% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

a. De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Bijvoorbeeld speciaal voor de consument op maat gemaakte vloerdelen, kunnen niet worden geretourneerd;

b. Bij de levering van producten die na levering naar hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken, bijvoorbeeld bij aanleg van een vloer, kunnen de betreffende producten niet worden geretourneerd;

c. een overeenkomst waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek (BW) is uitgesloten.

3. Voor zover de overeenkomst voorziet in het verrichten van aanlegwerkzaamheden door of namens Mulder Interieurontwerp en deze worden verricht binnen de bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1, verklaart de consument dat zulks geschiedt op uitdrukkelijk voorafgaand verzoek van de consument en dat de consument afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra de werkzaamheden zijn afgerond. Vorenstaande geldt onverminderd het bepaalde in lid 2.

4. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig het vorige lid, is de consument Mulder Interieurontwerp een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door Mulder Interieurontwerp is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding. Het evenredige bedrag dat de consument aan Mulder Interieurontwerp is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk voor de werkzaamheden is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het door de consument verschuldigde bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

5. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Mulder Interieurontwerp aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Mulder Interieurontwerp. Zo spoedig mogelijk nadat Mulder Interieurontwerp in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Mulder Interieurontwerp de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.

6. Gedurende de bedenktijd als bedoeld in lid 1, dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten, alsmede de eventuele verpakking(en) daarvan. De consument mag de producten slechts in die mate hanteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

7. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en eventueel meegeleverde dichte en complete verpakking(en) aan Mulder Interieurontwerp terugleveren, uitsluitend op instructies van Mulder Interieurontwerp.

8. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 6. Mulder Interieurontwerp is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, bijvoorbeeld door deze te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.

9. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument het verzoek bij Mulder Interieurontwerp heeft ingediend om de overeenkomst op afstand te ontbinden.

10. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.

11. Mulder Interieurontwerp zal de van de consument ontvangen betalingen, minus eventuele waardevermindering en minus de eventuele kosten als bedoeld in lid 4, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Mulder Interieurontwerp zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Mulder Interieurontwerp niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Mulder Interieurontwerp aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

 

ARTIKEL 5. | AFBAKENING VAN DE OVEREENKOMST, PRIJSWIJZIGINGEN EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Alle overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de feiten en omstandigheden die Mulder Interieurontwerp bekend waren op het moment dat Mulder Interieurontwerp deze prijzen aan de wederpartij heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen welke Mulder Interieurontwerp redelijkerwijs niet kon voorzien en waarop Mulder Interieurontwerp redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is Mulder Interieurontwerp gerechtigd deze prijsstijgingen aan de wederpartij door te berekenen, met dien verstande dat een consument om die reden gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Mulder Interieurontwerp alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de consument om de overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw of andere heffingen van overheidswege.

2. Het bepaalde in het vorige lid voorziet niet in de omstandigheid dat sprake is van prijsverhoging ten gevolge van wijzigingen in de overeenkomst als bedoeld in de volgende leden van dit artikel. De overeenkomst omvat namelijk uitsluitend die prestaties die uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

3. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst wat betreft aard en/of omvang te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan, hetgeen gevolgen kan hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de overeengekomen prijs tevens wijzigen. In geval van een vaste prijs, zal Mulder Interieurontwerp daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

4. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. Mulder Interieurontwerp zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

5. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening. Mulder Interieurontwerp zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.

6. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van levering en/of uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van levering en/of uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Mulder Interieurontwerp gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop of tijdsbestek waarbinnen (verder) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven.

7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Mulder Interieurontwerp een verzoek van de wederpartij tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de te wijzigen overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

8. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, wordt meerwerk uitgevoerd volgens de voor de betreffende prestaties gebruikelijke door Mulder Interieurontwerp gehanteerde tarieven.

 

ARTIKEL 6. | INMETEN

 

Mulder Interieurontwerp ziet het inmeten als ondersteunende service. Mulder Interieurontwerp is niet aansprakelijk voor de maatvoering indien deze door of namens Mulder Interieurontwerp is opgenomen. Bij inmeten door Mulder Interieurontwerp, door de wederpartij of in haar opdracht door een derde, is Mulder Interieurontwerp nimmer aansprakelijk voor onjuistheden in de maatvoering. Tussentijdse wijzigingen in de maatvoering zijn voor risico van de wederpartij.

Indien de maatvoering onjuist blijkt als gevolg van een niet aan Mulder Interieurontwerp toerekenbare omstandigheid, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 7. | TOLERANTIES

 

In het aanbod, op de website of anderszins door Mulder Interieurontwerp vermelde en/of weergegeven kenmerken van de te leveren producten, kunnen in geringe mate afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als geringe afwijkingen worden aangemerkt alle afwijkingen in kenmerken van de producten welke de wederpartij redelijkerwijs behoort te dulden, zoals kleine afwijkingen in kleuren, maten, afwerking en gewichten. De aanwezigheid van geringe afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond voor klachten, geen grond om haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.

 

ARTIKEL 8. | DERDEN

 

1. Mulder Interieurontwerp is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan niet aan hem ondergeschikte zelfstandige hulppersonen (in het vervolg van dit artikel aangeduid als ‘derden’).

2. Mulder Interieurontwerp ziet er op toe dat de eventuele derden die hij bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt, beschikken over de vereiste kennis en kunde.

3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Mulder Interieurontwerp bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Mulder Interieurontwerp, jegens de wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij, in plaats van Mulder Interieurontwerp, zelf partij bij de overeenkomst. De wederpartij gaat ermee akkoord dat derden Mulder Interieurontwerp eventueel vrijwaren voor aansprakelijkheid. Deze derde partijen nemen daarin zelf verantwoordelijkheid betreffende de aansprakelijkheid en eventuele geleden schade. Het is mogelijk dat de derden die eventueel door Mulder Interieurontwerp bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Mulder Interieurontwerp gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met hem gesloten overeenkomsten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de wederpartij te aanvaarden.

 

ARTIKEL 9. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

 1. De wederpartij zorgt dat Mulder Interieurontwerp de producten kan afleveren en het werk kan verrichten.
2. De wederpartij zorgt dat Mulder Interieurontwerp tijdig de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk belangrijke gegevens (bijv. de ligging van leidingen) heeft.
3. De wederpartij zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor geschikt is, zoals dat:
• de ruimte glasdicht is en deugdelijk kan worden afgesloten;
• vloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en losse gedeelten;
• er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften;
• er elektriciteit, verwarming, stromend water en voldoende ventilatie aanwezig is. Als de wederpartij daar niet voor zorgt, moet hij de door Mulder Interieurontwerp geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten vergoeden en draagt hij zijn eventuele eigen schade.

4. De wederpartij draagt het risico voor schade door:
• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
• onjuistheden in de door de wederpartij verlangde constructies en werkwijzen;
• gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt gedaan;
• gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld.

5. De wederpartij informeert de ondernemer over bijzondere omstandigheden die bijv. het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af wie de kosten en het risico van het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen draagt. Als de wederpartij deze informatie niet heeft gegeven, zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor zijn rekening.

6. De wederpartij zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen tijdig en goed gebeuren, zodat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging krijgt. Als er toch vertraging ontstaat, dan meldt de weerpartij dat tijdig aan Mulder Interieurontwerp.

7. De wederpartij zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken aan het werk van Mulder Interieurontwerp.

8. De wederpartij zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken.

9. Als de start of de voortgang van het werk vertraagt door omstandigheden zoals in dit artikel genoemd, moet de wederpartij de schade die de ondernemer daardoor lijdt vergoeden, als deze omstandigheden de wederpartij kunnen worden toegerekend.

10. De wederpartij zorgt goed voor de artikelen, materialen en gereedschappen van Mulder Interieurontwerp die zich ter plaatse van het werk bevinden.

11. De wederpartij die tegen het uitdrukkelijke advies van Mulder Interieurontwerp en/of derden toch wil dat Mulder Interieurontwerp bepaalde werkzaamheden verricht, is zelf aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

12. De wederpartij kan Mulder Interieurontwerp niet verplichten tot het verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn met Arbo-voorschriften.


13. De wederpartij is zelf verantwoordelijk om eventuele wensen op het gebied van geluidsisolatie kenbaar te maken. Indien er geen wensen betreffende geluidsisolatie bekend zijn gemaakt aan Mulder Interieurontwerp, dan gaat Mulder Interieurontwerp er van uit dat er geen speciale eisen zijn op het gebied van geluidsisolatie. Mulder Interieurontwerp neemt geen verantwoordelijkheid wegens het niet voldoen aan een eventuele geluidsnorm, tenzij Mulder Interieurontwerp hier expliciet opdracht toe krijgt van de wederpartij. In dat geval word dat ook expliciet vermeld op de offerte.

 

ARTIKEL 10. | TERMIJNEN

 

1. Alle uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe Mulder Interieurontwerp zich jegens de wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Mulder Interieurontwerp mogelijk mede afhankelijk van de wederpartij of derden, zoals zijn toeleveranciers. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Mulder Interieurontwerp toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 15, worden de verplichtingen van Mulder Interieurontwerp opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op schadevergoeding of enige andere compensatie. Het bepaalde in het overige van artikel 15 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.

2. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Mulder Interieurontwerp toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Mulder Interieurontwerp niet eerder in dan nadat de wederpartij Mulder Interieurontwerp schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Mulder Interieurontwerp na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

4. Indien Mulder Interieurontwerp voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Mulder Interieurontwerp gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.

5. Verzuim van Mulder Interieurontwerp als gevolg van een aan Mulder Interieurontwerp toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

 

ARTIKEL 11. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 

1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van de producten, al dan niet in combinatie met aanleg daarvan door Mulder Interieurontwerp, plaats door verzending daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres.

2. In geval van verzending van de producten geen afleveradres door de wederpartij is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.

3. Mulder Interieurontwerp bepaalt de wijze van verpakking en eventuele verzending van de producten.

4. Mulder Interieurontwerp behoudt zich het recht voor om orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in het kader van een overeenkomst op afstand pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.

5. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen c.q. de aanlegwerkzaamheden door of namens Mulder Interieurontwerp zijn opgeleverd.

6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele bijkomende kosten te voldoen.

7. Indien de producten niet of niet tijdig aan de wederpartij kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, is Mulder Interieurontwerp gerechtigd de producten op kosten van de wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten.

8. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Mulder Interieurontwerp mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan twee weken na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Mulder Interieurontwerp is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en de redelijke kosten voor opslag van de producten.

9. Indien Mulder Interieurontwerp bij toepassing van de leden 7 of 8 nog andere noodzakelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij haar afnameverplichting jegens Mulder Interieurontwerp deugdelijk was nagekomen, komen ook deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 12. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 

1. De wederpartij is tijdig vóór de uitvoering van de werkzaamheden verantwoordelijk voor het zorgdragen voor:

a. een vrij toegankelijke, werkklare, schone en stofvrije werkplek;

b. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan te leggen producten;

c. de aanwezigheid van alle voor de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid door de door Mulder Interieurontwerp tewerkgestelde personen gewenste zaken en voorzieningen;

d. het verkrijgen van toegang door de door Mulder Interieurontwerp tewerkgestelde personen op de overeengekomen tijd en gedurende het overeengekomen tijdsbestek, tot de plaats van uitvoering van de werkzaamheden;

e. het treffen en handhaven van alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen voor zover dat redelijkerwijs van de wederpartij kan worden gevergd.

f. De door Mulder Interieurontwerp tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden door hen in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen.

g. De wederpartij staat in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde goedkeuringen van derden. De wederpartij vrijwaart Mulder Interieurontwerp van alle aanspraken (van derden) wegens het ontbreken daarvan.

 

ARTIKEL 13. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 

1. Op het moment dat door de door Mulder Interieurontwerp tewerkgestelde personen aan de wederpartij wordt meegedeeld dat de werkzaamheden, of een gedeelte daarvan, zijn/is voltooid, dan wel voor de wederpartij redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid, dient de wederpartij direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken. Het bedoelde moment geldt als moment van oplevering van het werk.

2. Kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet verhinderen, staan oplevering van het werk niet in de weg.

3. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering van het werk redelijkerwijs voor de wederpartij zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering aan Mulder Interieurontwerp te worden gemeld.

4. Indien de oplevering van het werk niet plaatsvindt in persoonlijke aanwezigheid van de wederpartij, dienen klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs voor de wederpartij zichtbare of anderszins kenbare gebreken binnen drie dagen na de oplevering schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Mulder Interieurontwerp te zijn ingediend.

5. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen drie dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van drie dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Mulder Interieurontwerp te worden ingediend.

6. De wederpartij vrijwaart Mulder Interieurontwerp van aanspraken (van derden) voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door ingebruikname van reeds opgeleverde delen van het werk.

7. Voor zover de overeenkomst slechts voorziet in de verkoop en levering van producten, dient de wederpartij op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Mulder Interieurontwerp.

8. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen drie dagen nadat de wederpartij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Mulder Interieurontwerp te zijn ingediend.

9. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is (op)geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Mulder Interieurontwerp is geklaagd.

10. Indien de wederpartij niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden klaagt, dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid tijdens de (op)levering uitdrukkelijk door de wederpartij is erkend, bijvoorbeeld middels een door de wederpartij ondertekend (op)leveringsformulier, vloeit er voor Mulder Interieurontwerp uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.

11. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Mulder Interieurontwerp bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de consument dwingend in de weg staat.

 

ARTIKEL 14. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

 

1. Indien ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van Mulder Interieurontwerp enig gebrek mocht ontstaan aan ten aanzien van de door of namens Mulder Interieurontwerp opgeleverde aanlegwerkzaamheden gedurende een periode van 24 maanden na de oplevering, zal Mulder Interieurontwerp het gebrek kosteloos (doen) herstellen, mits het gebrek binnen drie dagen na ontdekking daarvan, althans binnen een termijn van drie dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk ter kennis is gebracht van Mulder Interieurontwerp. In geval van een consumentenkoop geldt vorenstaande onverminderd het bepaalde in lid 3 en artikel 13.9.

2. Ten aanzien van producten geldt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, dat de garantie beperkt is tot de eventuele garantie die de toeleverancier van Mulder Interieurontwerp met de producten meelevert.

3. Een door Mulder Interieurontwerp, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens Mulder Interieurontwerp kunnen doen gelden (non-conformiteit).

4. Gebruikssporen en verkleuringen ten gevolge van inwerking van licht valt niet onder garantie. Voorts is geen garantie van toepassing ten aanzien van glas, verkleuring van stoffen of hout, alsmede ondergeschikte kleurafwijkingen van stoffen, hout of andere materialen.

5. Garantie geldt slechts bij blootstelling van het (op)geleverde aan normale omstandigheden en gebruik waartoe het (op)geleverde volgens de overeenkomst is bestemd. Tenzij ten aanzien van deze bestemming anders is overeengekomen, geldt garantie slechts bij normaal gebruik.

6. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk en schriftelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) in elk geval indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Mulder Interieurontwerp dan wel zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, afwerking of aanleg of andersoortige verwerking door of vanwege de wederpartij zelf, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Mulder Interieurontwerp, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het (op)geleverde, waaronder mede begrepen reparaties welke niet met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van Mulder Interieurontwerp zijn uitgevoerd.

7. De wederpartij kan slechts een beroep doen op het bepaalde in de vorige leden indien de wederpartij aan al haar uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.

8. In plaats van herstel als bedoeld in lid 1 kan Mulder Interieurontwerp opteren voor vervanging van het gedeelte dat gebrekkig is en onder de garantie valt, zulks naar keuze van Mulder Interieurontwerp. Herstel dan wel vervanging geldt voor Mulder Interieurontwerp als volledige schadeloosstelling. De aansprakelijkheid van Mulder Interieurontwerp ter zake het eventueel niet nakomen van de garantieverplichtingen jegens de wederpartij is beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, voor zover deze kosten redelijk zijn. De wederpartij zal derden evenwel niet eerder opdracht geven tot herstel of vervanging dan nadat de wederpartij Mulder Interieurontwerp schriftelijk in gebreke heeft gesteld ter zake de nakoming van zijn garantieverplichtingen, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Mulder Interieurontwerp zijn verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming van de garantieverplichtingen ook na verstrijken van laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

 

ARTIKEL 15. | OVERMACHT

 

1. Mulder Interieurontwerp is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens wederpartij indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. In geval van overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen van Mulder Interieurontwerp opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Mulder Interieurontwerp niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Voor zover Mulder Interieurontwerp ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze slechts gedeeltelijk nog zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mulder Interieurontwerp geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mulder Interieurontwerp niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van Mulder Interieurontwerp.

5. In geval van overmacht zal Mulder Interieurontwerp dit onverwijld aan de wederpartij mededelen.

 

ARTIKEL 16. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 

1. Mulder Interieurontwerp is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Mulder Interieurontwerp ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door Mulder Interieurontwerp in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Indien de wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Mulder Interieurontwerp gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de door haar aan Mulder Interieurontwerp verschuldigde en eventueel nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld.

3. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Mulder Interieurontwerp op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

4. De wederpartij is verplicht de schade die Mulder Interieurontwerp ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

5. Indien Mulder Interieurontwerp de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen die Mulder Interieurontwerp op de wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 17. | PRIJZEN, KOSTEN & BETALINGEN

 

1. Het aanbod van Mulder Interieurontwerp vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs en eventueel bijkomende kosten, zoals bezorgkosten en kosten voor inmeten.

2. Eventueel in het kader van werkzaamheden noodzakelijkerwijs door de door Mulder Interieurontwerp tewerkgestelde personen te maken parkeerkosten, worden aan de wederpartij doorberekend.

3. Indien en voor zover de werkzaamheden op basis van nacalculatie zijn aangeboden, dient de opgegeven prijs slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door of namens Mulder Interieurontwerp gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door of namens Mulder Interieurontwerp gemaakte kosten, zullen dan op basis van nacalculatie aan de wederpartij worden doorberekend.

4. Eventuele belastingen, waaronder de btw mede begrepen, komen aanvullend voor rekening van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en met dien verstande dat een aanbod gericht aan consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.

5. Onverminderd hetgeen ter zake eventueel uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, is Mulder Interieurontwerp gerechtigd te vorderen dat de door de wederpartij verschuldigde bedragen geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling worden voldaan, met dien verstande dat Mulder Interieurontwerp een consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs. Indien de consument evenwel reeds voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden. Betaling ten tijde van de levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.

 

6. Mulder Interieurontwerp is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Mulder Interieurontwerp is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 is Mulder Interieurontwerp in geval van betalingsverzuim van de wederpartij dan ook gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de wederpartij haar betalingsverzuim heeft gezuiverd.

7. Betaling dient te geschieden op (één van) de daartoe door Mulder Interieurontwerp voorgeschreven betaalmethode(n).

8. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de consument niet dwingend in de weg staat.

9. Mulder Interieurontwerp is gerechtigd om de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.

10. Indien de wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

11. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.

12. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 18. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 

1. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar direct of indirect voor de uitvoering van de overeenkomst beschikbaar gestelde informatie, gebreken van of ongeschiktheid van de (on)roerende zaken van de wederpartij waaraan de werkzaamheden worden verricht, gebreken aan of ongeschiktheid van eventuele hulpmiddelen die door wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Mulder Interieurontwerp kan worden toegerekend. Schade als gevolg van een omstandigheid als hiervoor bedoeld, biedt de wederpartij jegens Mulder Interieurontwerp geen aanspraak op schadevergoeding of enige andere compensatie.

2. Mulder Interieurontwerp is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Mulder Interieurontwerp is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Mulder Interieurontwerp in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

3. Mocht Mulder Interieurontwerp aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Mulder Interieurontwerp te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Mulder Interieurontwerp hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Mulder Interieurontwerp ter zake vervalt.

4. De aansprakelijkheid van Mulder Interieurontwerp is beperkt tot ten hoogste herstel van de werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van Mulder Interieurontwerp betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Mulder Interieurontwerp beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Mulder Interieurontwerp betrekking heeft.

5. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 13 en 14, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Mulder Interieurontwerp één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

6. De wederpartij vrijwaart Mulder Interieurontwerp van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Mulder Interieurontwerp toerekenbaar is.

7. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 19. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 

1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door of namens Mulder Interieurontwerp dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 13 en 14, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Mulder Interieurontwerp.

2. Bij Mulder Interieurontwerp ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie conform specificatie pvc/laminaatvloeren.

 

ARTIKEL 20. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

1. Alle door Mulder Interieurontwerp aan de wederpartij verkochte producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de betreffende overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Mulder Interieurontwerp hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Mulder Interieurontwerp of door Mulder Interieurontwerp aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Mulder Interieurontwerp is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

5. Indien Mulder Interieurontwerp geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan Mulder Interieurontwerp te verpanden.

 

ARTIKEL 21. | SLOTBEPALINGEN

 

Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Mulder Interieurontwerp aangewezen om van gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen.